جلسه علنى مجلس شوراى ملى


2113 بازدید

جلسه علنى مجلس شوراى ملى
موضوع : جلسه علنى مجلس شوراى ملىاز : 20 ه 21 تاریخ 25/11/50

به : 321 شماره : 24160 ـ 20 ه 21ساعت 9، مورخه 27/11/1350 جلسه علنى مجلس شوراى ملى به ریاست مهندس عبداللّه‏ ریاضى تشکیل گردید.

دستور جلسه بررسى بودجه 1351 بود.

آقاى زهتابفرد نماینده حزب مردم در تعقیب مذاکرات روز گذشته خود نسبت به اقدام رئیس مجلس اعتراض کرد و گفت چرا آخر وقت دیروز صحبت مرا قطع کرده و به وزیر دارائى اجازه صحبت دادید و وزیر دارائى به من توهین کرده است رئیس مجلس از دولت و وزیر دارائى طرفدارى مى‏نماید. در این موقع مجلس متشنج شد و آقایان الموتى و دادفر گفتند این طور نیست رئیس آئین نامه را اجرا کرده. رامبد و دیگر نمایندگان حزب مردم از جا برخاستند وبشدت فریاد زدند که اینطور نیست شما بى طرفى رئیس مجلس را نقص کرده و از دولت طرفدارى مى‏کنید. در مقابل دادو فریاد نمایندگان اقلیت، نمایندگان حزب اکثریت فریاد زدند به رئیس توهین نکنید رئیس مجلس قابل احترام است. خود رئیس مجلس با عصبانیت خطاب به رامبد گفت اگر بیش از این جنجال ادامه داشته باشد جلسه را تعطیل و ترک خواهم نمود. ضمنا آقاى زهتابفرد شما دیروز هشت ساعت صحبت کردید و دیگر وقت شما تمام شده است. زهتابفرد ناچار تریبون را ترک کرد و مصطفوى نائینى بعنوان موافق با بودجه مشغول صحبت شد. بلافاصله رامبد و نمایندگان حزب مردم جلسه را ترک و در خارج از تالار مجلس جلسه خصوصى در حضور علینقى کنى دبیرکل حزب مردم تشکیل دادند، حاج کریم بخش سعیدى که از جلسه نمایندگان حزب مردم خارج شده بود بطور خصوصى گفت فراکسیون پارلمانى حزب مردم تصمیم گرفته است که دیگر راجع به بودجه صحبت نکند. صحبت مصطفوى نائینى هنوز ادامه دارد.

نظریه شنبه : چنانچه گفته حاج کریم بخش سعیدى صحت داشته باشد پس از مصطفوى نخست وزیر از بودجه دفاع خواهد کرد و نسبت به تصویب بودجه رأى گرفته خواهد شد. ضمنا دیروز ساعت 2 رئیس مجلس بعنوان اینکه مى‏خواهد جلسه را ختم کند صحبت زهتابفرد را قطع کرد و با این زرنگى و نیرنگى که بکار برد بلافاصله وزیر دارائى را براى دفاع به پشت تریبون احضار کرد.

نظریه سه شنبه ـ مفاد گزارش خبرى و نظریه شنبه تأیید مى‏گردد.انجمى

مراتب روز 27/11/50 تلفونگرام گردیده است.

رونوشت برابر اصل است واصل در پرونده شماره 212413 بایگانى مى‏باشد.