صلوات بلند در پی نام آیت‏اللّه‏ خمینى


1466 بازدید

صلوات بلند در پی نام آیت‏اللّه‏ خمینى


موضوع: مطهرى واعظ

از: 20 ه 5 تاریخ 13/9/48

به: 337 شماره: 37702/20 ه5

ساعت 00:13 روز 11/9/48 در مسجد هدایت واقع در لاله زار مطهرى واعظ پس از اداء نماز ظهر روز مزبور مشغول وعظ گردید و ضمن گفتن یک مسئله شرعى یکى از مستمعین سئوال مینماید این مسئله فتواى کیست مطهرى اظهار داشت فتواى حضرت آیت‏اللّه‏ خمینى است که ناگهان حضار با صداى بلند سه مرتبه صلوات فرستادند.

نظریه منبع: بنظر مى‏رسد مطهرى با تبانى قبلى با (سئوال کننده) عمدا مبادرت بگفتن کلمه خمینى با نهایت احترام و القاب نموده است.

توضیح 20 ه 5 : تحقیق و بررسى سوابق مطهرى که گویا از واعظین افراطى است مربوط به بخش روحانیون است.

بایگانى شود 20 ه / 2