تأثیر روى کار آمدن کارتر در سیاست ایران


2351 بازدید

تأثیر روى کار آمدن کارتر در سیاست ایران
موضوع : تأثیر روى کار آمدن کارتر در سیاست ایران1شماره : 14808/111030 تاریخ 2/8/1356بین عده‏اى گفته میشود که بعد از روى کار آمدن کارتر در آمریکا در سیاست داخلى ایران نیز تغییراتى دیده میشود که شاید این نوع نرمش‏ها و سرو صداها مربوط به آن باشد والا کسى جرأت نامه سرگشاده نوشتن به نخست وزیر و انتقاد و غیره را نمیکرد.نظریه شنبه : مطالب بالا مطرح شده است.

نظریه یکشنبه : نظریه شنبه تائید میگردد....

نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه تائید میگردد. عارف

نظریه چهارشنبه : نظریه سه شنبه تائید میگردد. پ

مفاد خبر غالبا در جلسات یک در بین مردم بازگو میشود مشاهیر دایره بررسى