روز جهانی قدس امسال با شکوه تر از سالهای دیگر


993 بازدید

 کارشناس مسائل منطقه: قطعا تحولات منطقه با توجه به ارتباط آن با موضوع مرکزی فلسطین تاثیر گذار و تاثیر پذیر از روز قدس خواهد بود 
 "مصیب نعیمی" در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری قدس (قدسنا) با اشاره به اهمیت روز جهان قدس امسال و تاثیر آن بر تحولات منطقه گفت: با توجه به شرایط جدیدی که در منطقه در حال شکل گیری است و برغم بحرانهایی که هرکس به نوعی از آن تفسیر می کند عده ای آن را تهدید می دانند و عده ای آن را فرصت، به نظر می رسد روز جهانی قدس امسال بیش از هر زمانی با این تحولات اصالت و اثر گذاری خود را بیشتر نشان میدهد.
کارشناس مسائل منطقه افزود: آنچه که ما در خصوص تحولات منطقه شاهد آن هستیم، بخشی از آن به توطئه های رژیم صهیونیستی و امریکا مربوط می شود که با هدف قطعه قطعه کردن و درگیر نمودن ملتها ی منطقه به مسائل جانبی به جای موضوع اصلی اشغال فلسطین صورت می گیرد اما با توجه به واقعیتهای موجود و اگاهی هایی که در ملتها در حال شکل گیری است و بخش اعظم آن مرهون نامگذاری روز جهانی قدس است که به خوبی و با عنایت به یک شناخت واقع بینانه از آینده از سوی امام خمینی (ره) انجام شده است و امروز ما شاهدیم که روز قدس برای همه ملتها قابل درک است و امسال نیز برغم بحرانهای موجود روز جهانی قدس گسترده خواهد بود.
مدیر مسئول سابق روزنامه الوفاق ادامه داد : ما از هم اکنون شاهدیم که در شبکه های اجتماعی نسبت به روز قدس ،اهمیت آن و همچنین اثر گذاری آن بر وحدت مسلمان بر سر مسئله فلسطین فعالیتهای گسترده ای در حال شکل گیری است لذا انتظار می رود روز جهانی قدس امسال از رنگ و بوی دیگری برخوردار باشد


قدسنا