غارت کتابخانه امام خمینی (ره‌)


2297 بازدید

غارت کتابخانه امام خمینی (ره‌)
به : کلیه ساواکها تاریخ : 1/9/46
از : مرکز شماره : 61006/316
اخیراً منزل آیت‌الله خمینی و کتابخانه وی در قم که مرکز تجمع و فعالیت طرفداران مشارالیه بوده با انجام تشریفات قانونی مورد بازرسی و در حدود ده هزار جلد کتب مختلف و تعداد اوراق و اعلامیه مربوط به خمینی مشاهده و کتب و اوراق مزبور ضبط گردید و از تجمع طرفداران وی در اماکن مزبور نیز جلوگیری شده دستور فرمائید در صورتی که انجام این امر در آن محل انعکاسی داشته مراتب را اعلام و نسبت به جلوگیری از تحریکات احتمالی پیش‌بینی و اقدام لازم معمول گردد.
مقدم