راهپیمایی درتهران


1748 بازدید

راهپیمایی درتهران
برابر اطلاع واصله

1ـ در ساعت 1400 روز 13/11/1357 تعدادى در حدود 2 هزار نفر از بیمارستان پهلوى خارج و در حال تظاهرات از طریق خیابان اوستا بسمت آیزنهاور در حرکت بوده ‏اند.

ارزیابى صحت دارد

2ـ برابر اطلاع رسیده در ساعت 1445 مورخه 13/11/1357 در حدود 5 هزار نفر زن که چادر مشکى بسر داشتند در خیابان رى واقع در سه [راه] امین حضور با دادن شعارهاى ضد ملى و اللّه ‏اکبر بطرف میدان سرچشمه در حرکت بوده‏ اند.

ارزیابى صحت دارد.