موافقت امریکاییها دلیل رشد «آموزگار»


1583 بازدید

موافقت امریکاییها دلیل رشد «آموزگار»
براساس سند زیر ارتقاء شغلی جمشید آموزگار نه به دلیل شایستگی‌های وی بلکه به خاطر نظر مساعد امریکاییها بوده است.