افشاء تشکیلات فراماسونری در دانشگاه شیراز


فراماسونری یکی از راه هایی که برای نفوذ خود در کشورهای مختلف دنبال می کند، ایجاد پوششهای فرهنگی برای فعالیت های جاسوسی است. دانشگاه شیراز، که در رژیم شاه با عنوان دانشگاه پهلوی شناخته می‌شد، از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران محسوب می شود. این دانشگاه در سال ۱۳۲۵ خورشیدی تأسیس گردید. لژ فراماسونری در استان فارس یکی از پایگاه های مهم خود را با نقش آفرینی ذبیح الله قربان در دانشگاه شیراز سازماندهی کرده بود .


افشاء تشکیلات فراماسونری در دانشگاه شیراز