در پنجاهمین سالروز ترور تیمور بختیار توسط ساواک

تیمور بختیار شکارچی که خود شکار شد


شانزدهم مرداد ماه پنجاهمین سالروز ترور تیمور بختیار توسط ماموران اعزامی ساواک به عراق در سال 1349 است. او پس از کودتای 1332 به عنوان فرماندار نظامی تهران نقش موثری در سرکوب مخالفان شاه ایفاء کرد و توانست اعتماد آمریکایی ها را جلب کند. به همین دلیل در اسفند 1335 به عنوان نخستین رئیس ساواک انتخاب شد. در طول حدود چهار سالی که ریاست ساواک را برعهده داشت نقش جنایتکارانه خود را به عنوان دستگیری ، شکنجه و در نهایت اعدام یا سرکوب مبارزان علیه شاه بخوبی ایفا کرد اما دست روزگار شرایطی را فراهم کرد که جاه طلبی های او برای کسب قدرت و حتی سرنگونی شاه کار دستش داد و در نهایت هم توسط همکاران سابق خود ترور شد. 


تیمور بختیار شکارچی که خود شکار شد
تیمور بختیار در کنار همسر و فرزندش