منصور روحانی و هوشنگ انصاری


3897 بازدید

منصور روحانی و هوشنگ انصاری
1350ـ منصور روحانی وزیر کشاورزی (سمت راست) و هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصاد و دارائی