مدرسه نظام در عهد رضاخان


محمدرضا پهلوی ( ولیعهد ) در سنین کودکی به اتفاق جمعی از مقامات کشوری و لشگری هنگام بازدید از مدرسه نظام اشخاص حاضر در تصویر : محمود جم ، محمد علی فروغی ، عبدالحسین تیمورتاش ، محمد نخجوان ، علی نقدی ، محمد درگاهی ، امیراکرم ،


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
مدرسه نظام در عهد رضاخان