سه عامل کلیدی تحکیم استبداد پهلوی


سه عامل کلیدی تحکیم استبداد پهلوی
در این عکس سه عامل تحکیم حکومت استبدادی شاه در فاصله سالهای 1340 تا 1356 در کنار هم ایستاده اند . از سمت راست نفر اول عبدالله ریاضی (زاده ۱۲۸۵ اصفهان – درگذشت ۲۴ فروردین ۱۳۵۸ تهران) در فاصله سالهای 1342 تا 1357 به مدت پانزده سال ریاست مجلس شورای ملی را برعهده داشت و در این سالها تاثیرتعیین کننده ای بر تصویب قوانین ضد ملی از جمله کاپیتولاسیون داشت.

نفر وسط امیر عباس هویدا (زاده ۲۸ بهمن ۱۲۹۷ تهران – درگذشت ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ تهران) از ششم بهمن 1343 تا 15 مرداد 1356 به مدت 12 سال و شش ماه سمت نخست وزیری را برعهده داشت. مهم ترین ویژه گی او تبعیت بی چون و چرا از شاه مستبد ایران بود. به همین دلیل طولانی ترین دوره نخست وزیری را به نام خود ثبت کرد.

نفر آخر جعفر شریف امامی (زاده ۲۷ خرداد ۱۲۹۱ – درگذشته ۲۶ خرداد ۱۳۷۷) از سال 1342 تا مرداد 1357 که برای دومین بار نخست وزیر شد ، به مدت 15 سال ریاست مجلس سنا را برعهده داشت. او رئیس لژ فراماسونری در ایران بود و طی دو دهه از 1339 که نخستین بار به مدت هشت ماه نخست وزیر شد تا سال 1357 مسئولیت های گوناگونی را علاوه بر ریاست مجلس سنا برعهده داشت.