نصب پرچم انگلیسی ها در جزایر ایرانی !


1720 بازدید

نصب پرچم انگلیسی ها در جزایر ایرانی !
وزارت جنگ

فرماندهی کل قوای جنوب

اداره ارکان حرب

به تاریخ 27/11/1308

محرمانه

کفیل محترم ارکان حرب کل قشون

بنابر اطلاعاتیکه فرمانده گردان بنادر داده است از طرف انگلیس ها در دو جزیره متعلق به ایران، تمب و ابوموسی اخیراً چند بیرق نصب گردیده و مأمورین گماشته اند که این مسئله اسباب تعجب و حیرت اهالی شده است. متمنی است مراتب را به شرف عرض خاکپای همایونی ارواحنا فداه برسانید.

فرمانده کل قوای جنوب

امیرلشگر