دستور رئیس ساواک ...


1702 بازدید

دستور رئیس ساواک ...
به : ساواک قم تاریخ 3/11/46

از : مرکز شماره : 77174/316چون ممکن است در روز 6/11/46 بمناسبت واقعه مدرسه فیضیه قم از طرف عوامل مغرض تحریکاتى بعمل آید لذا دستور فرمائید با همکارى مأمورین انتظامى محل از هم اکنون دقیقا مراقبت و پیش‏بینیهاى لازم معمول و در صورت مشاهده هر نوع فعالیت مشکوک و مضره‏اى از عناصر افراطى قویا نسبت بجلوگیرى آن اقدام و مراتب را مستمرا اعلام نمایند.مقدم

صابرى 3/11/46 ثابتى 3/11/46

3/11/46 77174/316