هوشنگ آموزگار


1816 بازدید

هوشنگ آموزگار برادر دیگر جمشید  در 1300 در تهران تولد یافت. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشکده‏ حقوق تهران شد و پس از طى دوره‏ دانشکده‏ مزبور در رشته‏ اقتصاد درجه‏ لیسانس گرفت و به استخدام در بانک ملى درآمد. پس از چند سال خدمت در بانک ملى به انگلستان اعزام شد و در میدلند بانک به کارآموزى و تمرین بانکدارى پرداخت. پس از مراجعت چند سالى در بانک اشتغال به خدمت داشت و به ریاست کتابخانه منصوب گردید. در 1334 براى طى دوره‏ى فوق لیسانس به مؤسسه‏ علوم ادارى معرفى گردیده و دوره‏ مزبور را پایان داد. آموزگار چندى در دبیرخانه‏ سنتو در آنکارا مشغول خدمت بود بعد به روابط عمومى سازمان اوپک در اطریش انتقال یافت. مدتى هم از مدیران سازمان جلب سیاحان بود. وى در جوانى با دختر مشیرهمایون شهردار ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد.


راسخون