توافق ساواک و سازمان اوقاف درباره مدارس فیضیه و دارالشفاء


1819 بازدید

توافق ساواک و سازمان اوقاف درباره مدارس فیضیه و دارالشفاء
به : مدیریت کل اداره سوم 242 تاریخ 15/9/2536

از : سازمان اطلاعات و امنیت قم شماره : 1774/21آقاى عبدالوهاب اقبال تولیت آستانه مقدسه قم ضمن تماس با این سازمان اظهار مینماید با توافق سازمان اطلاعات و امنیت کشور و سازمان اوقاف بویژه حسب‏الامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر قرار شده سازمان اطلاعات و امنیت قم مدارس مذکور را تحویل آستانه مقدسه داده تا جزو املاک آستانه ضبط و تبدیل به صحن آریامهر و یا رضا گردد ضمنا از سنوات قبل کتابخانه‏اى در مدرسه فیضیه وجود داشته که بوسیله آقاى شیخ مجتبى عراقى نماینده و پیشکار آیت‏اله شریعتمدارى اداره میگردیده لذا بهنگام تحویل مدارس فوق‏الذکر لازم است به عراقى تفهیم شود کلیه کتب موجود در کتابخانه و قفسه‏بندیها و سایر وسایل موجود در آنرا جمع‏آورى و به کتابخانه دیگرى منتقل نماید اینک با عرض مراتب فوق مقرر فرمایند در زمینه‏هاى ذکر شده این سازمان را ارشاد فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

گیرنده

مدیریت کل اداره سوم 312 جهت استحضار.

ثروتى 3/7/36 رئیس امنیت داخلى ـ قمى‏نژاد