شاه ، فرح ، ملک حسین پادشاه اردن و همسرش در فرودگاه مهرآباد


4090 بازدید

شاه ، فرح ، ملک حسین پادشاه اردن و همسرش در فرودگاه مهرآباد