گزارش مامور ساواک از سخنان آیت الله فلسفی


2237 بازدید

گزارش مامور ساواک از سخنان آیت الله فلسفی


موضوع: بیانات آقاى فلسفى واعظ تهران ـ مسجد ارک پیرو 1957 س ت /3 ـ 11/9/41

گیرنده : ریاست ساواک تهران تاریخ 12/9/41

فرستنده : بخش 3 شماره : 1977/ س ت / 3محترما بدینوسیله 5 برگ متن گفتار نامبرده بالا لیله 12/9/41 در مسجد ارک بوسیله مأمور این ساواک گزارش گردیده است.

رئیس ساواک بخش 3

صدارتنظریه ـ از لحن گفتار آقاى فلسفى چنین استنباط مى‏شود که نامبرده با لطائف الحیل بخشش و سیاست خاص دولت را در مورد لغو تصویبنامه1 در افکار عمومى بقدرت و نفوذ علماء و روحانیون تعبیر و تفسیر نموده و روى انتخابات و افتتاح مجلسین مردم را تحریک مینماید زیرا از حاضرین سؤال کرده است که من از شما میپرسم انتخابات آزاد و افتتاح مجلسین را خواهانید یا نه و حاضرین در حضور علماء و روحانیون که اکثریت قابل ملاحظه‏ایرا دارا بودند در جواب گفتند بلى ما خواستار جدى و فورى آن هستیم.

1 ـ اطلاعیه شود

2 ـ در گزارش روزانه درج شود

12/9/411ـ نقل خاطرات آقاى فلسفى در رابطه با این سند خالى از لطف نیست : «بعد از مخالفت امام و سایر علماى قم با این تصویبنامه، عَلَم در اواخر آبان 1341 طى تلگرافى به علما و همچنین در یک مصاحبه مطبوعاتى اعلام نمود که شرط اسلامیت براى انتخاب شوندگان انجمن‏هاى ایالتى ولایتى مورد نظر دولت مى‏باشد و سوگند به قرآن مجید همچنان پابرجاست و مسأله درخواست علما دایر بر مسکوت ماندن عدم شرکت زنان در انجمنهاى ایالتى و ولایتى، به مجلس ارجاع داده خواهد شد تا تصمیم‏گیرى نمایند. از آنجا که این ترفند نتیجه نداد و مخالفت آقایان علما ادامه یافت، عَلَم مجددا مصاحبه‏اى نمود و گفت «چرخ زمان به عقب برنمى‏گردد» و در واقع خواست تلویحا روحانیون را مرتجعانى قلمداد کند که مردم را به قهقرا برمى‏گردانند! این مطالب را روزنامه‏ها نوشتند و من شب درج آن خبر به منبر رفتم و در باره آن صحبت کردم. همان منبع، ص 240