همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند


2067 بازدید

همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند
موضوع : تظاهرات طلاباز : 21 ه تاریخ 20/10/56

به : 312 شماره : 8001/21ساعت 9 صبح روز 18/10/36 در مدرسه خان قم یک بریده روزنامه اطلاعات را که به قلم احمد رشیدى مطلق تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه و راجع به خمینى مطالبى نوشته بود به دیوار الصاق کرده بودند و طلبه‏ها دور بریده روزنامه جمع شده و چون جمعیت زیاد بود و همه نمیتوانستند بخوانند لذا یکنفر که جلو بود شروع کرد با صداى بلند به خواندن تا رسید به نام روح‏اله خمینى طلبه‏ها بصداى بلند صلوات فرستادند و از همانجا شعار و تظاهرات شروع شد

جمعیت که حدود پانصد نفر بودند از مدرسه خان بیرون آمدند و قصد داشتند به صحن وارد شوند که فراشها فورا دربهاى صحن را بستند و طلبه‏ها مقدارى شعار جلوى صحن داده و گفتند بروید منزل آیت‏اله گلپایگانى طلاب همگى بمنزل گلپایگانى رفتند بطوریکه منزل مذکور پر از طلبه و افراد شخصى شد آیت‏اله گلپایگانى پشت میکروفن رفتند و 5 دقیقه سخنرانى کرده و گفت دیشب روزنامه را برایم خواندند خیلى ناراحت شدم مدتى است که به دین و روحانیت جسارت میکنند دستگاهها میگویند روحانیت با ما بودند در صورتیکه همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند و اینرا همه میدانند و حالا هم مخالف هستیم و بعدا هم مخالف خواهیم بود و تلگرافاتى که ما براى آنها کردیم الآن هم رونوشتش در تلگرافخانه موجود است. بعد طلبه‏ها را نصیحت کرد که باید متحد باشید اختلاف را کنار بگذارید اختلاف بین ما از آمدن کارتر به ایران بدتر و زیان‏آورتر است آنها از اختلافات ما استفاده میکنند. قبل از اینکه شما بیائید من داشتم نامه مینوشتم براى آیت‏اله خوانسارى که جلو این کارها را بگیرد چون من شخصا با دستگاه رابطه ندارم. ما درسها را تعطیل کردیم ولى نباید که بهمین جا اکتفا کنیم ما باید با آقایان دیگر هم صحبت کنیم تا آنها هم با ما اقدام کنند.

سخنرانى گلپایگانى که تمام شد جمعیت بطرف منزل شریعتمدارى حرکت کردند و در مسیر خیابان شعار میدادند و مامورین با اتومبیل به تظاهرکنندگان حمله بردند آنها هم به مامورین سنگ پرتاب میکردند تا بمنزل شریعتمدارى رسیدند در منزل ایشان طلبه‏اى بنام سید کاظم رضوى کشمیرى بلند شد و گفت حضرت آیت‏اله الآن که ما از منزل آیت‏اله گلپایگانى به منزل شما میآمدیم سرهنگ جوادى دستور شلیک داد و با تراکتور به ما حمله کردند شما بدرد دل ماها برسید شریعتمدارى سخنرانى کرد و گفت چون من مریض هستم نمیتوانم صحبت کنم ولى امروز صبح روزنامه را خواندم خیلى متاثر شدم و باید این شخص که توهین کرده مجازات شود ما اقدام میکنیم حرف ما را گوش نمیدهند ولى این را بدانید اینها همه بضرر خودشان است چون همه مردم ایشان (خمینى) را میشناسند ولى شما آرام باشید و متحد باشید معلوم میشود شما ما را قبول دارید که به اینجا آمدید پس بگذارید ما با آقایان مشورت کنیم تا ببینیم چه باید کرد. سخنرانى شریعتمدارى که تمام شد چون مقارن با ظهر بود لذا اعلام کردند عصر ساعت 3 قدیم منزل آقاى نجفى جمع شوید.

ساعت 5/3 طلبه‏ها در منزل آیت‏اله نجفى جمع شدند آیت‏اله نجفى سخنرانى کرده و گفت من ایشان را (خمینى را) خوب میشناسم ما هشتاد سال است با هم رفیق هستیم ایشان با این حرفها کوچک نمى‏شود من اقداماتى کرده‏ام و نامه براى آقاى نورى در تهران نوشته‏ام که ایشان هم اقدام کنند.

بعد از اتمام سخنان نجفى طلاب بمنزل سید صادق روحانى و آقا مرتضى حائرى رفتند که من دیگر در این دو منزل نبودم.

شب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم گفته شد که آقاى حائرى سخنرانى مى‏کند ولى حائرى بطور ایستاده پاى منبر چند کلمه صحبت کرده اظهار داشت صلاح نیست ما در مسجد اعظم سخنرانى کنیم چون اینجا را هم مثل مدرسه فیضیه میگیرند اگر بنا باشد صحبت کنیم در جاى دیگر صحبت خواهیم کرد والسلام.

بمحض اتمام سخنرانى حائرى شعار درود بر خمینى ـ مرگ بر این حکومت یزیدى شروع شد و از مسجد بطرف خیابان موزه بیرون آمدند جلو درب مسجد مامورین آماده بودند طلبه‏ها به محض مشاهده مامورین با دست بطرف آنها اشاره کردند و فریاد میزدند مزدور برو گمشو در تظاهرات امشب بعنوان اعتراض حدود 1000 عدد روزنامه اطلاعات را پاره کردند ضمنا بعنوان اعتراض نسبت به توهینى که در روزنامه اطلاعات به خمینى شده بود کلیه درسهاى حوزه تعطیل بود.

نظریه شنبه ـ طلبه‏ها عقیده دارند که خود دولت میخواهد که در مملکت آشوب و بلوا باشد بدلیل اینکه خودشان میدانند که اگر چنین مطلبى در اخبار روزنامه‏ها یا مجلات بنویسند مردم اعتراض میکنند و الا طلبه‏ها آرام و مشغول درس خواندن بودند یکنفر مطلبى در روزنامه نوشت حوزه را بهم ریخت.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح و نظریه شنبه مورد تائید است با درج مقاله اشاره شده در متن گزارش خبر در روزنامه اطلاعات و اذهان عمومى کلاً متوجه این معنا است که دستگاهها موجد تظاهرات بوده و میخواهند که آشوب باشد تا آنها بهره‏بردارى نمایند. آنچه مسلم است اینکه هر موقع در جراید مطلبى علیه خمینى نوشته شده تظاهراتى را بدنبال داشته است. شراره

نظریه دوشنبه : متعاقب درج مطالبى در روزنامه اطلاعات در مخالفت با خمینى نمایندگان فروش این روزنامه در قم و کاشان وسیله نامه و تلفن تهدید شده‏اند تصور میرود که این مسئله در فروش روزنامه اطلاعات نیز اثر نامطلوبى گذارد. پارسا

نظریه سه‏شنبه : نظرات یک‏شنبه و دوشنبه مورد تائید بوده شایع است بعد از مسافرت کارتر دولت جهت سرکوبى طلاب و روحانیون مخالف تعمدا مبادرت بدرج این مقاله کرده تا بتواند مسببین آشوب اخیر در سراسر کشور را شناسائى و بازداشت کنند. رهبر

9292 بایگانى شود 2/11/36