جلال آل احمد در آئینه تصاویر


161 بازدید
جلال آل احمد

جلال آل احمد  در آئینه تصاویر

جلال آل احمد  به عنوان نویسنده ، پژوهشگر و منتقد زمان خود توانست نقش بی بدیلی را در عرصه روشنفکری متعهد به جامعه ایفاء کند. تاثیرتعیین کننده ای او بر نویسندگان بعد از خود غیر قابل چشم پوشی است . در زندگی 46 ساله او آثاری تولید شد که چند دهه در ادبیات داستانی و پژوهشگری اجتماعی ایران تاثیر گذار بوده و هست. 

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
جلال آل احمد در دوران نوجوانی

جلال آل احمد در دوره جوانی

جلال در دوران جوانی


جلال در آخرین روزهای حیات در اسالم گیلان