مبارزات ضد انگلیسی در جنوب ایران

اسناد مبارزات شیخ حسین چاه کوتاهی


اسناد مبارزات شیخ حسین چاه کوتاهی

مجموعه هفت برگ سند از تاریخ جنبش شیخ حـسین‌ چاه کوتاهی که در سال 1333 ق در نواحی جنوبی ایران و در نزدیکی بوشهر علیه‌ قوامی انگلیس مبارزه کرد. 

شرح زندگی و مبارزات او را در مقاله پژوهشی آقای علی شریفی در نشانی زیر می توانید بخوانید. 

https://psri.ir/?id=bo6jbetdسند شماره دو


سند شماره سه


ادامه سند شماره سه


سند شماره چهار


سند شماره پنج


سند شماره شش