محمد علی شاه قاجار در فروردین ۱۳۰۳ در ۵۴ سالگی  به مرض قند در اروپا درگذشت


1669 بازدید

محمد علی شاه قاجار در فروردین ۱۳۰۳ در ۵۴ سالگی  به مرض قند در اروپا درگذشت