مجازات کارمندان بخاطر استفاده همسرانشان از چادر !

دستور شاه درباره منع استفاده از چادر


3094 بازدید
محمدرضاشاه

تاریخ: 18/1/2536

وزارت تعاون و امور روستاها اداره کل تعاون و امور روستاهای استان چهار محال و بختیاری
آقای خسرو امیر قاسمی سرپرست اداره کل کشاورزی و مدیر کل تعاون و امور روستاها
نظریه پیشرفت‌های دوران انقلاب جامعه زنان ایران و فعالیت‌هایی که خانم‌ها در شئون مختلف اجتماعی آغاز نموده و گامهای مؤثری که دوشادوش مردان در اداره امور مملکت بر می‌دارند و با توجه به این واقعیت که منظور حجاب نسوان در اسلام چیزی غیر از استفاده از چادر این پوشش دست و پاگیر و بازدارنده از تحرک بوده است اوامر مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر مبنی بر عدم استفاده چادر صادر گردیده؛ بنابراین ضرورت دارد اوامر صادره را به کلیه خانم‌های شاغل در آن اداره و ادارات تابعه به نحو مؤثر متذکر شده و به آقایان نیز تفهیم فرمایید که استفاده از چادر وسیله همسرهای‌شان بلاتردید موجب مؤاخذه و بازخواست شدید آنان خواهد شد.
احمد برادر استاندار
29/2/2536 ـ 60 / م
رونوشت جهت اطلاع و اقدام به اداره ــــــ ارسال می‌گردد خواهشمند است مراتب را به فرد فرد خانم‌های شاغل در آن اداره نیز ابلاغ فرمایند.
خسرو امیر قاسمی
اداره کل تعاون و امور روستاها و سرپرست اداره کل کشاورزی استان چهار محال و بختیاری.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دستور شاه درباره منع استفاده از چادر