ملاقات محصلین عازم اروپا با رضاخان


1736 بازدید

22 شهریور 1309. تعداد 82 محصل که از طرف وزارت معارف برای تحصیل عازم اروپا هستند، قبل از حرکت با رضاخان ملاقات کردند.


ملاقات محصلین عازم اروپا با رضاخان