وزیر بهائی


2655 بازدید

تاریخ:1/2/47
شماره: 2831 / 20 ه‍ 4
موضوع: آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق

آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق توجه خاصی به کارکنان بهائی وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن دارد. آقای مهندس روحانی بهائی است و تا به حال سعی کرده علنی در این مورد فعالیت نکند و بهائی بودن خود را کتمان نگهدارد. پدر آقای روحانی از بهائیان بسیار متعصب و مؤمن به دین بهائی بوده و جنب مدرسه دارالفنون فعلی مغازه خیاطی داشته و مسئول یکی از محفلهای بزرگ بهائیان تهران بوده است. هم اکنون کارگردانهای مذهبی بهائیان در وزارت آب و برق نفوذ بیشتری داشته و به طور غیر مستقیم از وجود وزیر آب و برق استفاده مادی و معنوی می‌کنند. آقای ارباب مترجم سازمان آب و برق آذربایجان وابسته به وزارت آب و برق که یکی از مبلغین فعال بهائیان در تهران است کارمند دانشگاه تهران بوده که سه سال پیش بازنشسته شده است. این شخص به توصیه آقای مهندس روحانی به عنوان مترجم با ماهی دو هزار تومان در آب و برق آذربایجان استخدام شده و از لحاظ مذهبی بهائیان روابط مستقیمی با وزیر آب و برق دارد [دارند] خدمات پدر آقای مهندس روحانی که از مسئولین فعال محفلهای بهائیان در تهران بوده قابل توجه گردانندگان بهائیان ایران است. تا چند سال پیش از طرف ثابت پاسال کمکهای مادی به بازماندگان دور خانواده مهندس روحانی می‌شده خود آقای مهندس روحانی هیچ وقت در این مورد علناً و در حال حاضر تظاهری نمی‌کند.
نظریه رهبر عملیات: امکان دارد خبر فوق صحت داشته باشد.
این اشخاص که می‌ گویید بهائی هستند آیا از لحاظ اداری و دولتی ایرادی روی آنها هست یا خیر و آیا اشخاصی وجود دارند که لایق‌تر و بهتر از اینها باشند و مورد توجه نباشند. 8/2
[دستخط نصیری]