90 درصد مردم ایران دشمن آمریکا هستند


2009 بازدید

سند زیر ارزیابی دولت روسیه از تلقی مردم ایران نسبت به آمریکا است.


90 درصد مردم ایران دشمن آمریکا هستند