تلاش حکومت شاه برای تضعیف حوزه علمیه قم


2066 بازدید

تلاش حکومت شاه برای تضعیف حوزه علمیه قم
حکومت شاه از هر راهی برای تضعیف حوزه علمیه قم بهره می‌جست. سند زیر دو نمونه از این راهها را نشان می‌دهد.