سفر شاه به آمریکا با هدف تضعیف دولت امینی


1634 بازدید

سفر شاه به آمریکا با هدف تضعیف دولت امینی
در سند زیر تصریح شده که سفر فروردین 1343 شاه به آمریکا اقدامی با هدف تضعیف موقعیت دکترعلی امینی نزد آمریکائیها بوده است.