بی اطلاعی مستشاران امریکایی از فرهنگ جامعه ایران


1462 بازدید

بی اطلاعی مستشاران امریکایی از فرهنگ جامعه ایران
مستشاران امریکایی در ایران عصر پهلوی دوم غالباً عناصری بی‌خاصیت و بی‌اطلاع از فرهنگ مردم ایران بوده و سرباری بر جامعه ایرانی محسوب می‌شدند.سند زیر گویای این حقیقت است.