نظرات فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی در باره قانون اصلاحات ارضی


گزارش ساواک در اسفند 1338 بیانگر آن است که آیت‌الله العظمی بروجردی مغایرت قانون اصلاحات ارضی با احکام شرعی و مصالح عمومی را اعلام نموده اند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نظرات فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی در باره قانون اصلاحات ارضی