وضعیت کشاورزی در حاشیه اروند رود


72 بازدید
اروند رود

به : 711 از : 211 شماره : 5828 /211 در کتب درسی سال تحصیلی جاری عراق نام خوزستان را عربستان ذکر و در کتاب جغرافیای سال ششم ابتدایی مطالبی به شرح زیر در این باره درج نموده اند.
تنحصر المناطق الصالحه المزارعة فی ثلاث مناطق رئیسیه من ایران.
الاولی حول بحر قزوین فی الشمال و الثانیه فی منطقة آذربایجان فی الشمال الغربی والثالثه فی منطقة عربستان فی الجنوب الغربی من ایران قریبا من منطقة شط العرب و حیث یجری نهر کارون الذی یصب فی الشط العرب1.
آقای فرزانه مطالب عربی به فارسی ترجمه شود ـ از اداره کل هفتم و هشتم نتیجه آمده است معموله استعلام گردد 6 /1 /46 132111 1100 /6 /1 /45 313 گیرندگان : ادارات کل سوم (313) و هشتم (822)


توضیحات سند:

1 ـ ترجمه این مطالب به این شرح می باشد.
«مناطق مستعد کشاورزی در سه منطقه اصلی ایران منحصر می شود به : اول ـ اطراف دریای قزوین [خزر ]در شمال و دوم ـ در منطقه آذربایجان در شمال غربی و سوم ـ در منطقه خوزستان در جنوب غربی ایران نزدیک منطقه اروندرود و رود کارون که به اروندرود می ریزد در آن جاری است.


کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک صفحه: 245
وضعیت کشاورزی در حاشیه اروند رود