ممنوعیت ورود حمیدرضا پهلوی به کاخ


2952 بازدید

تاریخ: 7/3/1343
تیمسار سرتیپ اویسی1 فرمانده گارد شاهی
چون بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی کلیه القاب و امتیازات و مزایای خاندان سلطنتی را از شاهپور حمیدرضا پهلوی سلب فرموده‌اند و از این تاریخ در ردیف افراد عادی محسوب می‌شوند. به فرمان مطاع مبارک ابلاغ می‌نمایم ایشان حق ورود به هیچ‌یک از کاخ‌های سلطنتی را ندارند. به پاسداری کاخ سلطنتی نیاوران که ..... معزعلیه را از کاخ نیاوران خارج و در آتیه نیز از ورود ایشان به کاخ مزبور جداً ممانعت نمایند2. وزیر دربار شاهی
 

 


ممنوعیت ورود حمیدرضا پهلوی به کاخ