قلم های طلا


1448 بازدید

قلم های طلا


تاریخ 7/11/1355

تشریفات کل شاهنشاهی

5 عدد قلم خودنویس و قلم طلا آرم علیاحضرت شهبانوی ایران

5 عدد قلم خودنویس و خودکار طلا آرم اعلیحضرت مصرف جناب آقای قریب 7/11/135

قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب آرم تاج مصرف سرکار علیه خانم فریده دیبا 10/11/235

1ـ نه تنها خانواده سلطنتی که بسیاری از رجال نیز از موجودی انبار سلطنتی برای اهدا به خارجی‌ها و یا مصارف شخصی استفاده می‌کردند.

2ـ فریده دیبا همانگونه که گفته شد، یکی از کسانی بود که به دلیل سفرهای متعددش به خارج از کشور هدایای زیادی نیز به خارجی‌ها می‌داد. در سندی راجع به سفر وی به فرانسه آمده است:‌«.......به عرض می‌رساند.

در تشریف‌فرمائی سرکار علیه خانم فریده دیبا و همراهان به کشور فرانسه،‌مبلغ 208/1224 ریال هزینه به شرح زیر:

1ـ بهای بلیط 500/344

2ـ هم‌ارز ده هزار دلار 050/691

3ـ بهای هدایا 658/38

4ـ بهای مسکوکات طلا 000/130

5ـ عوارض گذرنامه 000/20

وسیله امور دربار شاهنشاهی انجام شده،‌مراتب معروض گردید؛ اوامر عالی امر به ابلاغ گردد که تشریفات کل شاهنشاهی از محل اختیارات دولت هزینه‌های انجام شده را پرداخت نماید....»

شهلا بختیاری، سند شماره /182