حجت الاسلام سید هادی خسرو شاهی درکنفرانس اندیشه اسلامی


حجت الاسلام سید هادی خسرو شاهی درکنفرانس اندیشه اسلامی حجت الاسلام هادی خسرو شاهی در الجزائر
نهمین کنفرانس اندیشه اسلامی در سال 1354 در شهر تلمسان واقع در استان وهران الجزایر برگزار شد. این استان در منطقه ای واقع شده که به مرکز ثقل مبارزات علیه استعمارگران فرانسوی در سالهای 1956 تا 1962 معروف بود.در این تصویر،مرحوم حجت الاسلام سید هادی خسرو شاهی نفر اول از سمت راست در کنار چند تن از اندیشمندان جهان اسلام که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، دیده می شود.