دلالی فرانسویها برای روابط سیاسی ایران و اسرائیل


1510 بازدید

دلالی فرانسویها برای روابط سیاسی ایران و اسرائیل
شماره 2/9/415
تاریخ 16/3/1333
پیوست یک قطعه روزنامه
وزارت امور خارجه
در شماره 14 خرداد روزنامه «فلسطین» شرحی درج شده است که نمایندگان سیاسی فرانسه در خاورمیانه که ماه گذشته در تهران کنفرانس داشتند از دولت شاهنشاهی تقاضا نموده بودند که اسرائیل را شناخته و یا روابط بازرگانی با آن دولت برقرار نمایند. قطعه روزنامه مزبور به پیوست تقدیم و ترجمه آن را ذیلاً ملاحظه می‌فرمایند.
«به طوری که اطلاع حاصل شده نمایندگان سیاسی فرانسه در خاورمیانه که در کنفرانس نمایندگان سیاسی فرانسه در تهران شرکت کرده بودند از دولت ایران خواستار شده بودند که اسرائیل را بشناسد یا اقلاً اجاز دهد روابط تجارتی بین ایران و اسرائیل برقرار گردد. این تقاضا را سفیرکبیر فرانسه در اسرائیل کرده و فوائد آن را به دولت ایران خاطرنشان کرده بود.»
«روزنامه اطلاعات می‌نویسد که دولت ایران اعلام کرده است با وجودی که فوائد آن را درک می‌کند ولی از برای خاطر افکار عمومی در ایران و همچنین از نقطه‌نظر روابطی که با کشورهای عرب دارد متأسف است که نمی‌تواند بدان موافقت نماید.»
وزیرمختار ـ زین‌العابدین خاکسار