اتوبوس دو طبقه خط میدان شوش تهران به شهر ری


اتوبوس دو طبقه خط میدان شوش تهران به شهر ری
جمعیت تهران درنتیجه اصلاحات ارضی و مهاجرت روستائیان به شهر، از یک میلیون و 706هزار نفر در سال 1338 به 2 میلیون و 317هزار نفر در سال 1342 رسید. در آن سالها رژیم پهلوی بجای سرمایه گذاری در شبکه های حمل و نقل زیر زمینی (مترو) و ایجاد بزرگ راه ها و خطوط اتوبوس رانی برای برقراری ارتباط بین خطوط مترو با اتوبوس و تاکسی ، در عمل از این امر مهم غفلت کرد و بیشتر به شمال شهر تهران که محل زندگی طبقات مرفه جامعه بود توجه کرد.در نتیجه با افزایش بی رویه جمعیت و گسترش زندگی حاشیه نشینی در شهر تهران ، در عمل در جنوب شهر مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی دچار مشکلات اساسی بودند . این عکس تنها انعکاس دهنده بخشی از مشکلات مردم در جنوب تهران خط اتوبوس رانی شرکت واحد از میدان شوش به شهر ری است .