شمس پهلوی به همراه علم، شریف‌امامی، هویدا، جم و ریاضی


3603 بازدید

شمس پهلوی به همراه علم، شریف‌امامی، هویدا، جم و ریاضی
از چپ به راست: امیراسدالله علم وزیر دربار، مهندس جعفر شریف‌امامی رئیس سنا، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر، شمس‌ پهلوی، سناتور محمود جم و عبدالله ریاضی رئیس مجلس