مصوبه مجلس درباره شیوه اجرای ملی‌شدن نفت


«کمیسیون مخصوص نفت که طبق قانون ۲۴ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ مأمور تهیه طرح اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور تشکیل گردیده بود، پس از تشکیل چند جلسه بالاخره در جلسه ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ که در حدود پنج ساعت به طول انجامید، فعلاً نسبت به معادن نفت مورد بهره‌برداری شرکت سابق نفت انگلیس و ایران به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ و اینک گزارش آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون مخصوص نفت-حسین مکی»(روزنامه اطلاعات؛ ۷ اردیهشت ۱۳۳۰)
این طرح، روز هشتم اردیبهشت‌ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویر اسناد این مصوبه را در ادامه مشاهده می‌کنید.


مصوبه مجلس درباره شیوه اجرای ملی‌شدن نفت