انجمن اسلامی دانش آموزان


در سند پیش رو گزارش ساواک شیراز را در مورد تشکیل انجمن اسلامی دانش آموزی را ملاحظه می کنید که بیانگر رشد گرایش های اسلامی در بین دانش آموزان شیرازی در دهه پنجاه خورشیدی ( سال 1356 یا 2536 شاهنشاهی ) است. 

متن سند به شرح زیر است:

تشکیل انجمن اسلامی در شیراز
شینده شده که در بعضی از دبیرستان های شیراز انجمنی بنام انجمن اسلامی تشکیل گردیده که فقط دانش آموزان کنجکاو و با استعداد و اهل مطالعه را به این انجمن راه میدهند و دانش آموزان به گرمی از این انجمن استقبال نموده اند و تاثیر کتابهایی که در انجمن اسلامی مورد مطالعه قرار میگیرد آنچنان نیروی ایمان دانش آموزان را تقویت مینماید که حاضرند جان خود را در گرو ایمان خود بگمارند اکثر کتابهای ... ناصر مکارم شیرازی ، مصطفی زمانی و دیگر مبلغین دینی میباشد.
مضافا اینکه دبیرستان شاهپور شیراز هفته ای یک یا دو بار انجمن اسلامی را ...


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
انجمن اسلامی دانش آموزان