سید حسن امامی به همراه آموزگار، شریف‌امامی و ریاضی


4642 بازدید

سید حسن امامی به همراه آموزگار، شریف‌امامی و ریاضی
از چپ به راست: جمشید آموزگار نخست‌وزیر، جعفر شریف‌امامی رئیس مجلس سنا، عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی و سید‌حسن امامی امام جمعه تهران . اسفند 1356، شهر ری، مراسم یکصدمین سال تولد رضاشاه