برگزاری نشست تخصصی به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد


1589 بازدید

برگزاری نشست تخصصی به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد

 معاونت اسناد ملی با همکاری پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی در شصتمین سالگرد کودتای بیست و هشتم مرداد، نشست نیم روزه ای به این مناسبت با حضور اندیشمندان حوزه تاریخ معاصر برگزار می کند.

معاونت اسناد ملی با همکاری پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در شصتمین سالگرد کودتای بیست و هشتم مرداد، نشست نیم روزه ای به این مناسبت با حضور اندیشمندان حوزه تاریخ معاصر برگزار کنند.

تاریخ برگزاری: یکشنبه 27 مرداد 1392.
مکان برگزاری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی.
مقارن با برگزاری این نشست، نمایشگاهی از اسناد و مدارک مرتبط با کودتای 28 مرداد برگزار خواهد شد.

از استادان محترم و پژوهشگران متقاضی ارائه سخنرانی در نشست تقاضا می شود مقاله خود را، حداکثر تا تاریخ 7/5/92 به نشانی asnad@nlai.ir ارسال کنند