لیست کالاهای موجود در انبار تشریفات شاهنشاهی برای هدیه


2478 بازدید

لیست کالاهای موجود در انبار تشریفات شاهنشاهی برای هدیه
تاریخ 24/9/1354

لیست کلیه کالاهای موجود در انبار تشریفات کل شاهنشاهی

1ـ موجودی فرش در انبار

1ـ قالی شماره 23 اصفهان کار حکمت‌نژاد 30/3×06/2 950000 ریال

2ـ" " 24 اصفهان کار نائل 70/2×80/1 500000 ریال

3ـ قالیچه " 33 اصفهان کار مدرس 52/2×65/ 1 450000 ریال

4ـ " بدون شماره اصفهان کار صیرفیان 30/2×50/1 400000 ریال

5ـ قالی شماره1561/2نائین گل ابریشم زمینه فیروزه‌ای نقشه لچک ترنج40/3×25/2/390000ریال

6ـ "بدون شماره تمام ابریشم زمینه سفید 10/2×8/3 /360000 ریال

7ـ قالیچه شماره 817/2 پرده‌ای نائین اعلا گل ابریشم 65/1×70/2 /326000 ریال

8 ـ " " 14 تمام ابریشم کار کامکار راه راه 17/2×40/1 /300000 ریال

9ـ " " 17 اصفهان کار خورد آزاد 26/2×50/1 /300000 ریال

10ـ " " 1417/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم 65/1×65/2 /210000 ریال

11ـ " " 2949/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم لاکی نقشه قابی 71/1×57/2 /190000 ریال

12ـ " " 2908/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم فیروزه‌ای 65/1×68/2 /190000 ریال

13ـ " " 1891/2 اصفهان اعلا زمینه لچک ترنج 65/1×68/2 /190000 ریال

14ـ " " 2246/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم فیروزه‌ای 65/2×40/1 /190000 ریال

15ـ قالی "2918/2 پشمی گل ابریشم نقشه موزائیک 50/2×5/3 /190000 ریال

16ـ قالیچه شماره 1002 زرع و نیم کف ساده 1×5/1 /55000 ریال

17ـ " " 3110/2 مشگین سنه بافت اعلا ماهی درهم 42/1×02/2 /35000 "

18ـ " " بدون شماره پشمی درجه سه 2×40/1 /17000 "

19ـ " شماره 2976/2 مشگین روناسی سه ترنج 34/1×96/2 /13600 "

20ـ" " 3730/2 نائین گل ابریشم سورمه‌ای لچک ترنج 10/3×25/2 /295000 "

21ـ قالی " 2970/2 نائین گل ابریشم سورمه‌ای لچک ترنج 10/3×25/2 /290000 "

22ـ " " 3503/2 تمام ابریشم قم نقشه گلفرنگ سورمه‌ای 25/3×15/2 /625000 "

23ـ قالیچه " 2970/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم نقشه شاه عباس 75/1×57/2 185000 "

24ـ " " 3119/2 پرده‌ای نائین گل ابریشم نقشه شاه عباس 66/1×60/2 185000 "

25ـ " " 3234/2 کرک و ابریشم لاکی اصفهان /205000 ریال

26ـ " " 819/2 نائین گل ابریشم /2260000 ریال

27ـ " " 3910/2 قم نقشه خاتم لچک ترنج /62600 ریال

28ـ " " 1930/2 تمام ابریشم نقشه جوشقان امین‌الدوله /205000 ریال

29ـ " " 4048/2 تمام ابریشم نقشه امین‌الدوله جوشقان /185000 ریال

30ـ " " 3522/2 تمام ابریشم نقشه جوشقان لوزی آبی /210000 ریال

31ـ " " 658 کرمان کرم /75000 ریال

32ـ قالیچه ترکمن خریداری شده از صنایع دستی /13500 ریال

33ـ " " " " " " " /12200 ریال2ـ موجودی جواهرات انبار

1ـ انگشتر فیروزه و برلیان 1 عدد /37000 ریال

2ـ گردنبند طلا و سنجاق طلا جمعاً /63500 "

3ـ دستبند طلا کله اژدها 1 عدد /42000"

4ـ سنجاق برگی فیروزه 1 عدد /9500 "

5ـ انگشتر عقیق کله آهو 1 عدد /8500"

6ـ انگشتر طلا فیروزه 1 عدد /14000"

7ـ انگشتر طلا عقیق کله آهو لاجوردی 1 عدد /8500 "

8ـ انگشتر طلا فیروزه 1 عدد /12000 "

9ـ مجسمه گوزن 1 عدد /24000 "

10ـ سنجاق آهو 1 عدد /14200 "

11ـ سنجاق طلا زرد با فیروزه 1 عدد /9600 "

12ـ قاب عکس جواهر‌نشان 1 عدد /76000 "

13ـ " " " " 1 عدد /105000 "

14 " " " " 1 عدد /99000 "

15ـ جعبه طلا جواهر‌نشان 1 عدد /600000 "

16ـ قرآن مجید با جلد طلا 1 عدد /270000 "

17ـ گردنبند طلا زرد گوی بزرگ رنگ فیروزه‌ای 1 عدد /133100 "

18ـ دستبند طلا زرد با فیروزه جمعاً /141800 "

19ـ دستبند طلا زرد با فیروزه و مرجان قرمز 1 عدد /21200 "

20ـ دستبند طلا زرد با فیروزه 1 عدد /5400 "

21ـ سنجاق طلا زرد با فیروزه 1 عدد /21000 "

22ـ گردنبند و دستبند و گوشواره و انگشتره طلای زرد با زمرد و برلیان جمعاً /275900 "

23ـ گوشواره فیروزه و یاقوت کبود 1 عدد /65000 "

24ـ گردنبند آویز برلیان طلا سفید 1 عدد /8900 "

25ـ سنجاق طلا سفید با برلیان و فیروزه 1 عدد /41600 ریال

26ـ دستبند طلا سفید با برلیان و فیروزه 1 عدد /47800 ریال

27ـ دستبند طلا سفید با برلیان و فیروزه 1 عدد /72800 "

28ـ گردنبند طلای سفید با فیروزه و برلیان 1 عدد /242000 "

29ـ انگشتر طلای سفید با فیروزه و برلیان 1 عدد /43000 "

30ـ سنجاق طلا سفید با فیروزه و برلیان 1 عدد /82500 "

31ـ " " " " " 1 عدد /32500 "

32ـ سنجاق طلا سفید با فیروزه و برلیان

1 عدد /52500 "

33ـ " " " " " 1 عدد /112000 "

34ـ انگشتر فیروزه و برلیان 1 عدد /83000 "

35ـ " " " " 1 عدد /73000 "

36ـ " " " " 1 عدد /63000 "

37ـ " " " " 1 عدد /46000 "

38ـ‌ " " " " 1 عدد /300000 "

39ـ " " " " و طلای زرد 1 عدد /140000 "

40ـ گردنبند فیروزه و طلای زرد و برلیانت 1 عدد /275000 "

41ـ دستبند فیروزه طلای زرد و برلیانت گرد 1 عدد /125000 "

42ـ گردنبند سنجاقی فرم سبک قدیم طلای زرد 1 عدد /420000 "

43ـ انگشتر مدل دوگل برلیان مارکیر و فیروزه 1 عدد /138000 "

44ـ گردنبند تمام دور برلیان مارکیر و فیروزه 1 عدد /476000 "

45ـ گردنبند طلا سفید با فیروزه و برلیان 1 عدد /926000 "

46ـ " " " " " " " 1 عدد /796000 " ز. د3ـ موجودی طلا در انبار

1ـ سرویس چایخوری طلا 16 پارچه 5 سرویس

هر سرویس /600000 ریال

2ـ سینی طلا گرد 3 عدد هر عدد /400000 "

3ـ تنگ طلا بزرگ 9 عدد هر عدد /120000 "

4ـ تنگ طلا کوچک 11 عدد هر عدد /70000 "

5ـ قوطی سیگار طلا بزرگ داخل چوب

4 عدد هر عدد /400000 "

6ـ قوطی سیگار طلا بغلی

16 عدد هر عدد /100000 "

7ـ جام طلا آیه قرآن 1 عدد /300000 "

8 ـ قوطی سیگار طلا زنانه

5 عدد هر عدد /4000 فرانک سوئیس

9ـ دکمه سردست طلا 6 عدد

4ـ موجودی ساعت در انبار

1ـ ساعت طلا سفید با بند طلا زنانه 19 عدد

2ـ ساعت طلا سفید با بند چرمی زنانه 19 "

3ـ ساعت طلا سفید با بند چرمی زنانه 4 "

4ـ ساعت طلا سفید با بند طلا زنانه 6 "

5ـ ساعت طلا زرد با بند طلا مردانه 1 "

6ـ ساعت طلا زرد با بند چرمی زنانه 4 "

7ـ ساعت طلا امگا با بند چرمی زنانه 3 "

8ـ ساعت جشن 2500 ساله شاهنشاهی 8 "

9ـ ساعت مواد و معمولی با بند چرمی زنانه 1 "

5ـ موجودی نقره در انبار

1ـ سرویس چایخوری نقره 16 پارچه

2 سرویس هر سرویس /45000 ریال

2ـ تنگ دهن گشاد

3 عدد هر عدد /25000 "

3ـ تنگ صراحی

5 عدد هر عدد /25000 "

4ـ قاب عکس نقره بزرگ

6 عدد هر عدد /20000 "

5ـ قاب عکس نقره کوچک

17 عدد هر عدد /15000 "

6ـ قاب عکس نقره خارج از اندازه بزرگ و کوچک جمعاً 8 عدد

7ـ قاب عکس نقره خیلی بزرگ 5 عدد هر عدد /30000 "

8ـ قاب عکس نقره خارجی 8 عدد

9ـ قوطی سیگار نقره بزرگ داخل چوب 5 عدد هر عدد /35000 "

10ـ قوطی سیگار نقره متوسط داخل چوب 7 عدد هر عدد /30000 "

11ـ قوطی سیگار نقره کوچک داخل چوب 7 عدد هر عدد /25000 "

12ـ قوطی سیگار نقره متوسط بدون چوب 1 عدد /17000 "

13ـ قوطی سیگار نقره کوچک بدون چوب 14 عدد هر عدد /15000 "

14ـ قوطی سیگار نقره خیلی کوچک 12 عدد هر عدد /13000 "

15ـ قوطی سیگار نقره خیلی کوچک چهار گوش 4 عدد هر عدد /10000 "

16ـ قوطی سیگار نقره بزرگ کار لئون 4 عدد هر عدد /40000 "

17ـ طاوس نگین‌دار نقره 4 عدد هر عدد /25000 "

18ـ طاوس نقره بدون نگین 2 عدد هر عدد /18000 "

19ـ کبوتر نقره بزرگ 34 عدد هر عدد /8300 "

20ـ کبوتر نقره متوسط 16 عدد هر عدد /5000 "

21ـ کبوتر نقره کوچک

64 عدد هر عدد /3600 "

22ـ گوزن نقره

68 عدد هر عدد /7040 "

23ـ کاسه و بشقاب نقره کوچک

127 جفت هر جفت /1200 "

24ـ میوه‌خوری نقره

7 عدد هر عدد /300006ـ موجودی صنایع‌دستی در انبار1ـ سرویس چایخوری نقره تخت جمشید 14 پارچه 1 عدد /60930 ریال

2ـ آئینه پاپیه ماشه 1 عدد /4300 "

3ـ تابلو خاتم مینیاتور 1 عدد /32400 "

4ـ " " " 1 عدد /14630 "

5ـ " " " 1 عدد /19950 "

6ـ " " " 1 عدد /14950 "

7ـ تابلو چرمی 1 عدد /5970 "

8ـ قلمدان پاپیه ماشه 1 عدد /3060 "

9ـ جعبه پاپیه ماشه 1 عدد /2600 "

10ـ کاسه و بشقاب برنجی کوچک 1 عدد /660 "

11ـ " " " " " 1 عدد /2290 "

12ـ میوه‌خوری نقره 1 عدد /66070 "

13ـ سطل کوچک نقره 2 عدد هر عدد/1220 "

14ـ " " " 2 عدد هر عدد /2630 "

15ـ " " " 1 عدد /19180 "

16ـ " " " 2 عدد هر عدد /2625 "

17ـ " " " 1 عدد /12700 "

18ـ " " " 1 عدد / 15000 "

19ـ " " " 1 عدد /16600 "

20ـ " " " 1 عدد /10060 "

21ـ پارچه قواره‌ای سه متری 2 قواره هر قواره/2100 "

22ـ جعبه پاپیه ماشه 1 عدد /2980 "

23ـ گلدان مینا 1 عدد /3080 "

24ـ زیر سیگاری نقره 3 عدد هر عدد /1610 "

25ـ " " " 1 عدد /1160 "

26ـ سرویس شربت‌خوری 1 عدد / 25750 ریال

27ـ جعبه خاتم 1 عدد /5810 "

28ـ " " 1 عدد /3080 "

29ـ جعبه پاپیه ماشه 1 عدد /4650 "

30ـ تابلو مینیاتور 1 عدد /32750 "

31ـ " " 1 عدد /30000 "

32ـ جعبه نقره 2 عدد هر عدد /9090 "

33ـ جعبه نقره 2 عدد هر عدد /7670 "

34ـ " پاپیه ماشه 1 عدد /8080 "

35ـ پارچه ابریشمی شش متری 1 قواره /3360 "

7ـ موجودی وسایل عتیقه در انبار1ـ سپر کلاه‌خود و بازوبند 3 عدد /350000 ریال

2ـ نقاشی قرن نوزدهم حضرت عیسی 1 عدد/165000 "

3ـ قلمدان بزرگ مستوفی 1 عدد /96500 "

4ـ جعبه نقاشی صورت‌دار 1 عدد /85250 "

5ـ خنجر طلا‌کوب کهنه 1 عدد /85000 "

6ـ شمشیر کهنه نقره کاری 1 عدد /125000 "

7ـ سینی مینا کاری 1 عدد

8ـ قاب عکس چوبی با مینیاتور کاری 4 عدد

9ـ خنجر زیر خاکی 3 عدد

10ـ کتابچه تمبر 7 عدد

11ـ کریستال روی کاغذ جشن 2500 ساله شاهنشاهی 3 عدد

12ـ بشقاب جشن 2500 ساله شاهنشاهی 1 عدد

13ـ قاب آئینه نقاشی روغنی قرن 19 1 عدد /135000 "

14ـ نقاشی لاکه روغنی گل بته قرن 19 1 عدد /85000 "

15ـ کاسه مینائی طلائی قرن 13 نیشابور 1 عدد /65000 "

16ـ قرآن مجید 15 جلد

17ـ تلویزیون آزمایش 1 دستگاه

18ـ پارچه سه متری ابریشم کلاغی 3 قواره هر قواره /2100 "

19ـ زری سه تخته به قیمت ـ/6250 ریال و ـ/6250 ریال و ـ /5000 ریال

8ـ موجودی وسایل متفرقه در انبار11ـ دکمه سردست معمولی 330 جفت

2ـ ادکلن 30 شیشه

ـــــــــــــــ

دلار اسکناس /50000 دلار

پول نقد /1000000 ریال

سکه دو نیم پهلوی 25 عدد

سکه یک پهلوی 30 "

سکه نیم پهلوی 50 "

_____________________________

جمع کل موجود ـ /29883365 ریال و /20000 فرانک سوئیس

به انضمام ـ /50000 دلار1ـ همانگونه که از اسناد به خوبی استنباط می‌شود، موجودی این انبار هرگز قادر به تأمین مخارج خانوادهِ‌ی سلطنتی و دستگاه مُسرف آن نبوده است.