انتقاد از هویدا در مجلس


انتقاد از هویدا در مجلس

موضوع : وضع دولت
به : عرض مى‌رسد
از : 327 تاریخ 48/7/07
انتقادهاى خصوصى در سرسراى مجلس و احزاب (ایران نوین و مردم) از انتصابات دولتى و طرز کار آنها و نارضایتیهاى مردم ادامه دارد لکن هر کسى براى رعایت حال خود و احتمال خطرى که از ناحیه آقاى نخست‌وزیر مى‌رود از گفتن واضح‌ترین اشتباهات خوددارى مى‌نماید از جمله در مورد انتصاب دکتر محمد یگانه1 به سمت وزیر آبادانى و مسکن اظهارنظر مى‌نمایند که تمام کارهاى وزارتخانه مذکور از نظر امور ادارى، عمرانى و امور حقوقى دچار رکود یا به حال توقف درآمده زیرا وزیر منظور به هیچ‌وجه با این مسائل آشنا نیست و از طرفى ضعف و عدم تخصصى که در نامبرده سراغ دارند همه در فکر این هستند که بدانند چه کسى موجب این انتصاب شده و چرا بایستى مشارالیه که فقط اقتصاد صنعتى مى‌داند حتما وزیر شود لذا پیش‌بینى مى‌نمایند وضع وزارتخانه آبادانى و مسکن در آینده به مراحل بدترى سوق داده خواهد شد همچنین نسبت به انتصاب حسن زاهدى2 به سمت وزیر کشور نیز که دستخوش چنین وضعى است مى‌گویند وى که یک بانکدار متوسطى بوده و نهایت بى‌لیاقتى را در پست وزارت کشاورزى از خود نشان داده اکنون بدون کوچکترین اطلاعى از مسائل وزارت کشور و عدم کامل شناسایى افراد، فرمانداران، و استانداران و کارمندان در وزارت کشور مشغول کار گردیده و عملاً دست به روى هم نهاده و قسمتى از امور وزارتخانه را به دست معاون خود (فاطمى) سپرده و همین اندازه که او وزیر باشد براى خود کافى دانسته است. براى نخست‌وزیر فرستاده شود نصیرى 8/7/8

توضیحات :

1ـ محمد یگانه فرزند اسماعیل متولد 1303 زنجان است که پس از اتمام دوره دبستان و دبیرستان در این شهرستان، وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1324 رشته قضایى و 1325 رشته اقتصادى را به پایان رساند و سپس در دانشگاه کلمبیا در نیویورک در رشته اقتصاد ادامه تحصیل داد و دکترا گرفت. وى در سال 1328 وارد دبیرخانه سازمان ملل متحد در نیویورک شد و 8 سال در شعبه خاورمیانه به عنوان کارشناس اقتصادى مشغول بود. در سال 1336 به عنوان متخصص تهیه برنامه به تونس رفت و بعد از 16 ماه به نیویورک مراجعت کرده و در ابتدا معاون قسمت سیاستها و برنامه‌هاى صنعتى و سپس رییس آن قسمت شد. وى در عین حال رئیس قسمت اقتصاد صنعتى بود و مسئولیت متجاوز از 20 کارشناس را در نیویورک و یک صد نفر دیگر را در کشورهاى مختلف جهان و 40 طرح مطالعات و 12 کنفرانس را برعهده داشت. در سال 42 به سمت معاون اقتصادى وزارت اقتصاد در ایران منصوب شد و در مرداد 48 در کابینه هویدا به وزارت آبادانى و مسکن رسید و سپس به عنوان وزیر مشاور در کابینه ماند. یگانه در شهریور 1356 که وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه بود، به عنوان نماینده ایران در سازمان کشورهاى صادر کننده نفت (اوپک) برگزیده شد. وى همچنین در کابینه آموزگار به وزارت اقتصاد و دارایى رسید.
دکتر محمد یگانه از شخصیت‌هاى صاحب‌ نام تشکیلات فراماسونرى بین ‌المللى بود که در لژهاى بسیارى عضویت داشت و در تأسیس بسیارى از لژها، عضو مؤسس بود و به مقامات ماسونى، دبیر لژ، استاد ارجمند و ... نیز رسیده بود. برخى از لژهائى که او در آنها نقش داشت به این شرح است :
«جویندگان کمال آلبرت پایک، کمال اندیشه، کمال زرتشت، شاپیتر کورش، طوس، آریا، نور، کرمان، شیراز، خورشید، هخامنش، طوس، پاسارگاد، طبرستان، امیرکبیر، رازى و ...»
او که در جلسه تیرماه لژ جویندگان کمال آلبرت پایک به درجه دوازدهم ماسونى ارتقاء یافته بود، در جلسه سخنرانى خود در لژ خورشید به تاریخ 2/2/52، ضمن شرح مبسوطى از مسافرت خود به کشورهاى فرانسه و انگلستان و شرکت در لژهاى مهم فراماسونرى آن کشورها، خاصه پاریس و لوزان، شکوه لژهاى ایرانى را بیش از لژهاى خارجى قلمداد کرد.

2ـ حسن زاهدى از اعضاى تشکیلات فراماسونرى بود که در لژهاى مختلف ماسونى از جمله : لژ اهواز و لژ بزرگ ایران، عضویت داشت. او که از بنیانگذاران کانون مترقى بود، در سال 1342 که مدیرعامل بانک اعتبارات کشاورزى بود، از عاملین انگلستان معرفى گردید. حسن زاهدى که با ترور منصور، از جمله کسانى بود که با دبیرکلى عطاءاله خسروانى، مخالفت داشت، پس از برکنارى خسروانى از وزارت کشور، به جاى او وزیر کشور شد. «ظهور و سقوط پهلوى ـ ج 2 صفحات مختلف»
 

 

 

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی