ماموران مسلح در پشت بام مدرسه فیضیه


2037 بازدید

ماموران مسلح در پشت بام مدرسه فیضیه
موضوع : روحانیون

شماره : 21477/ الف تاریخ 6/10/43بعدازظهر روز پنجشنبه 3/10/43 اطلاع حاصل شد که عده‏اى از طلاب که مسلح بکارد و چاقو میباشند قصد دارند در مدرسه فیضیه اجتماع و برخلاف مصالح کشور سخنرانى نمایند که از طرف شهربانى قم پیش‏بینى لازم معمول و قارن ساعت /1500 که طلاب دسته‏دسته بطور غیرعادى وارد مدرسه فیضیه میشدند و اجتماع آنها رو بافزایش میرفت پلیس از ورود غیرطلاب بداخل مدرسه مذکور جلوگیرى و عده‏اى مأمور مسلح به پشت‏بام مدرسه گمارده شدند طلاب چون خود را تحت محاصره کامل مأمورین میبینند تغییر روش داده و آقایان شیخ منتظرى. شیخ حسین نورى اصفهانى. على مشگینى که از مدرسین حوزه علمیه هستند پیرامون وحدت‏نظر طلاب صحبت و در ساعت /1700

طلاب با آرامش متفرق و هیچ‏گونه گفتار خلاف و اتفاقى رخ نداد.

بخش 321 ـ کمیته 1 روحانیون

تحقیق شود محرکین چه اشخاصى هستند

ساواک تهران در اینمورد چه اقداماتى بعمل آورد. 6/10/43