حمله چماق بدستان شهرستان خوی به تظاهرات مردم


2379 بازدید

حمله چماق بدستان شهرستان خوی به تظاهرات مردم
انجام راه‏پیمائى گروههائى از طبقات مردم شهرهاى ایران در روز 29/10/57از صبح روز 29/10/57، بمناسبت روز اربعین حسینى و دعوت آیت‏اله خمینى بمنظور انجام راه‏پیمائى در روز مذکور، گروههائى از طبقات مختلف مردم با دادن شعارهائى بطرفدارى از روح‏اله خمینى در اکثر شهرهاى کشور به راه‏پیمائى خیابانى مبادرت کرده‏اند. در شهر خوى راه‏پیمائى به خشونت گرائید و در نتیجه تظاهرکنندگان به ساختمان بیمه‏هاى اجتماعى حمله و وسائل آنرا را به آتش کشیده‏اند. در جریان تظاهرات مذکور، 5 تن از متظاهرین مجروحین [مجروح] گردیده‏اند. ضمنا گروههائى از روستائیان شهر خوى با دادن شعارهائى له شاهنشاه آریامهر قصد ورود به شهر مذکور را داشته که مأمورین انتظامى بمنظور جلوگیرى از هر گونه حادثه سوء احتمالى از ورود آنان جلوگیرى کرده‏اند.1 در شهر رشت نیز گروههائى از تظاهر کنندگان قصد حمله به سازمان اطلاعات و امنیت شهر مذکور را داشته که با شلیک چند تیر هوائى متفرق شده‏اند.2 در شهر قم حدود دو هزارنفر از طبقات مختلف مردم استان آذربایجان شرقى که قبلاً به شهر قم آمده بودند، در راه‏پیمائى شرکت کرده و عکسهائى از آیت‏اله شریعتمدارى در بین مردم توزیع نموده‏اند.3

ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

1ـ علت خشونت دخالت چماق بدستان بود. راهپیمایى 25 هزار نفره خوى در صبح با آرامى خاتمه یافت، اما بعدازظهر «از دو دروازه شهر گروهى چماق به دست به طرفدارى از حکومت [شاه] به شهر یورش بردند که با دخالت مامورین از درگیرى موافقین و مخالفین جلوگیرى شد.» مجسمه شاه را نیز در خوى پایین آوردند و غیر از ساختمان تامین اجتماعى، اداره فرماندارى نیز به آتش کشیده شد. (کیهان، ش 10618، ص 7) در دو سند بعدى با شرح بیشترى به این موضوع پرداخته شده است.

2ـ راهپیمایى بزرگ اربعین در شهر رشت با شرکت 400 هزار تن بر پا شد. «راهپیمایان در مسیر حرکت خود مجسمه شاه را که در محوطه بیمارستان توتون‏کاران بود پایین آوردند و تمثال آیت‏اللّه‏ العظمى خمینى را جاى آن نصب کردند... راهپیمایان سپس به دانشگاه گیلان وارد شدند و در آنجا قطع نامه راه‏پیمایى قرائت شد.» (کیهان، ش 10617، ص 7)

3ـ روزنامه آیندگان نوشت : «500 هزار تن از طبقات مختلف مردم قم در حالى که عکسهایى از آیت‏اللّه‏ خمینى و دیگر آیات عظام در دست داشتند در خیابانهاى این شهر راهپیمایى کردند. در این راهپیمایى گروه زیادى از سایر شهرستانها و از جمله چند هزار نفر از اهالى آذربایجان نیز شرکت داشتند که شعارهایى به زبان ترکى دادند.» (ش 3268، ص 4)