هشدار آیت الله گلپایگانی در مورد افتتاح سینما در قم


1485 بازدید

 هشدار آیت الله گلپایگانی در مورد افتتاح سینما در قم
موضوع : گلپایگانىاز : 21 تاریخ 6/6/48

به : 316 شماره : 2548/21

ساعت 12000 روز 4/6/48 آیت‏اله گلپایگانى با آقا محمد تلفنى تماس و اظهار نمود من سابقا درباره سینماى قم با رئیس نظمیه و فرماندار صحبت کردم و به آنها گفتم که به مرکز گزارش دهید و بگوئید ما ناراحت هستیم و اگر بنا شود که سینما افتتاح شود ما شروع مى‏کنیم به اعلامیه دادن و سر و صدا راه انداختن و خلاصه کارهایمان را از سر مى‏گیریم حالا شما نگاه کنید اگر ارزش دارد براى یک سینما این کارها را کردن، بکنید و ما هم از اول دو مرتبه همه حرفها را شروع مى‏کنیم. بعد گلپایگانى اضافه کرد و گفت از قرار معلوم فرماندار و رئیس نظمیه گزارش خوبى به مرکز داده‏اند بعد اضافه کرد و گفت راه ما را از تماس با مرکز بسته‏اند و خلاصه فعلاً ما نمى‏توانیم مستقیما با مرکز تماس بگیریم در خاتمه اضافه کرد که به هر حال ما در مورد سینما ساکت نخواهیم نشست اگر بنا شود سینما افتتاح شود ما شروع مى‏کنیم به اعلامیه دادن و سر و صدا راه انداختن.

نظریه منبع : نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد با توجه به موقعیت موجود امکان دارد گلپایگانى تحت تأثیر سیدمهدى قرار گرفته و به یک سلسله اقداماتى از این قبیل دست بزند. ارم

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح است در اینکه گلپایگانى اکثرا تحت تأثیر سیدمهدى قرار مى‏گیرد بحثى نیست در حال حاضر گلپایگانى زخمى است و در آینده احتمال اقدامات حاد از وى مى‏رود. نظر رئیس ساواک : هیچ اسلحه‏اى بهتر از بى‏اعتنائى نیست مگر اعلامیه [ناخوانا] که صادر کرد چه شد با وجود عدم جلوگیرى خودش ترسید بالاى منبر برود. مهران