نقش تاثیرگذار شهید باهنر در شکل دهی به مبارزه از طریق فرهنگ

شهید باهنر در اسناد ساواک


1701 بازدید
شهید باهنر

در این مجموعه دوازده سند از گزارش ساواک از مراحل مختلف زندگی شهید باهنر را بین سالهای 1342 تا 1357 مشاهده می کنید. این اسناد بیانگر نقش مهم وتاثیرگذار این شهید در عرصه حوزه و دانشگاه است. او در عرصه مبارزه فرهنگی علیه رژیم ضد فرهنگ اسلامی شاه ، پیشگام بود. او از طریق تالیف کتاب های درسی تعلیمات دینی نقش مهمی در جهت رشد  و اعتلای فرهنگ اسلامی در متن جامعه وبویژه برای جوانان ایفاء کرد. 

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شهید باهنر در اسناد ساواک
دستور ساواک برای تعقیب و مراقبت از شهید باهنر

دستور ساواک برای دستگیری شهید باهنر در سال 1357

پرسشنامه ساواک درباره مشخصات فردی شهید باهنر

گزارش ساواک از جلسه بحث شهید باهنر در مسجد هدایت تهران

دستور دستگیری شهید باهنر در سال 1342

گزارش شهربانی به ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در مسجد جامع 11 اسفند 1342

گزارش ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در مسجد جلیلی تهران 21 مهر ماه 1344

مخالفت ساواک با استخدام شهیدباهنر در آموزش و پرورش

گزارش ساواک در مورد فعالیت های شهید باهنر در دبیرستان کمال تهران

گزارش ساواک از سخنرانی شهید باهنر در مسجد هدایت تهران در تاریخ 28 شهریور 1347

گزارش ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در نماز عید فطر قیطریه تهران به امامت جماعت شهید مفتح