نقش تاثیرگذار شهید باهنر در شکل دهی به مبارزه از طریق فرهنگ

شهید باهنر در اسناد ساواک


86 بازدید
شهید باهنر

شهید باهنر در اسناد ساواک

در این مجموعه دوازده سند از گزارش ساواک از مراحل مختلف زندگی شهید باهنر را بین سالهای 1342 تا 1357 مشاهده می کنید. این اسناد بیانگر نقش مهم وتاثیرگذار این شهید در عرصه حوزه و دانشگاه است. او در عرصه مبارزه فرهنگی علیه رژیم ضد فرهنگ اسلامی شاه ، پیشگام بود. او از طریق تالیف کتاب های درسی تعلیمات دینی نقش مهمی در جهت رشد  و اعتلای فرهنگ اسلامی در متن جامعه وبویژه برای جوانان ایفاء کرد. 

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دستور ساواک برای تعقیب و مراقبت از شهید باهنر

دستور ساواک برای دستگیری شهید باهنر در سال 1357

پرسشنامه ساواک درباره مشخصات فردی شهید باهنر

گزارش ساواک از جلسه بحث شهید باهنر در مسجد هدایت تهران

دستور دستگیری شهید باهنر در سال 1342

گزارش شهربانی به ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در مسجد جامع 11 اسفند 1342

گزارش ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در مسجد جلیلی تهران 21 مهر ماه 1344

مخالفت ساواک با استخدام شهیدباهنر در آموزش و پرورش

گزارش ساواک در مورد فعالیت های شهید باهنر در دبیرستان کمال تهران

گزارش ساواک از سخنرانی شهید باهنر در مسجد هدایت تهران در تاریخ 28 شهریور 1347

گزارش ساواک درباره سخنرانی شهید باهنر در نماز عید فطر قیطریه تهران به امامت جماعت شهید مفتح