مرگ تیمور بختیار


1928 بازدید

به : 316 تاریخ 2/6/49
از : 21 شماره : 2346/21
عصر شنبه وقتى خبر مرگ تیمور بختیار در روزنامه‌ها منتشر شد طلبه‌هاى مدرسه فیضیه که از ماجرا با اطلاع شدند بطرف روزنامه فروشى رفته و با خوشحالى خبر را میخوانند و شکر خدا را بجا میاوردند و اظهار مینمودند که مرد کثیف و خبیثى بود آه آن سیدهاى مظلوم امروز دامن این را گرفت و بیشتر طلبه‌ها نظر میدادند که دولت ایران در کشتن تیمور بختیار دست داشته است.
نظریه شنبه : نظرى ندارد.
نظریه یکشنبه : مفاد گزارش مورد تائید است.
نظریه سه‌شنبه : مفاد گزارش صحیح است و اصولا روحانیت نظر خوبى با مرحوم نداشته و عموما ویرا طعن و لعن میکنند ولى اکثرا ایران را در کشته شدن وى بدون مداخله نمیشناسند. طلاب مدرسه فیضیه

1 ـ تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک، افسر جاه‌طلبى بود که در شقاوت و بى‌رحمى شهرت داشت. سالهاى 1336 تا 1340 این سازمان چهره خود را در ایران آشکار مى‌سازد. فرماندار نظامى تهران، تیمور بختیار، که جنایاتش زبان زد خاص و عام است و در رأس آن قرار مى‌گیرد. اولین انتخابات مجلس شوراى ملى پس از کودتا (در اسفند 1332) با فضاحتى که در پى داشت زیر سر نیزه و تهدید او انجام گرفت. بختیار سرانجام در سال 40 به علت تغییر جو سیاسى و هم به علت رقابتى که در کسب قدرت با شاه پیدا کرد و موافقتى که با اقدامات رفرمى امینى نداشت در عین اینکه موقعیت خود را در دستگاه حاکم حفظ میکرد از ریاست سازمان امنیت کنار رفت و مدتى به صورت اپوزیسیون عمل میکرد اما با حادثه اول بهمن 40 دانشگاه مجبور به خروج از کشور گردید و چون از به دست گرفتن قدرت از طریق شاه مایوس شد به شکل یک مخالف رژیم درآمد و از جنایاتى که خود سهم اساسى در آن داشت پرده برداشت و طى چند سال با تبلیغات و تعلیم افراد و طرح نقشه‌ها به مقابله با شاه برخاست و از عراق به عنوان پایگاهى استفاده کرد. فرستنده رادیویى بوجود آورد و در مدتى آرامش شاه را بهم زد و بالاخره با همان سازمانى که خود پایه گزارش بود در مرداد ماه سال 49 بقتل رسید. تاریخ سیاسى معاصر ایران / سید جلال‌الدین مدنى
 


مرگ تیمور بختیار