موافقت شبکه فراماسونری با عضویت حسنعلی منصور


2988 بازدید

ریاست منطقه 354 لاینز بین‌المللی ایران

پیشنهاد پذیرش کاندیدای عضویت زیر رسیده و از طرف هیأت مدیره این باشگاه مورد تصویب قرار گرفته.
نام و نام خانوادگی: آقای حسنعلی منصور سن: متولد 1302
نشانی: منزل دروس خیابان شیبانی شماره 52
شماره تلفن منزل: 81229 شماره تلفن محل خدمت: 69696
اسم شرکت یا محل اشتغال به خدمت شورای عالی اقتصاد.
نشانی محل خدمت خیابان شاهپور علی‌رضا.
عنوان شغلی که عهده‌دار است: دبیر شورا نوع کار: اقتصادی
مدتی که درشغل فعلی است: 5 سال
در صورتی که مدت کمی این شغل را عهده‌دار است شغل سابق و نشانی محل آن:
سازمان‌های دیگری که در آن عضویت دارد:
نام پیشنهاد کننده: آقای دکتر معارفی
دبیر باشگاه لاینز


موافقت شبکه فراماسونری با عضویت حسنعلی منصور