نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در مقابل عمارت بهارستان


1880 بازدید

نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در مقابل عمارت بهارستان